โปรแกรมบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง(DAIM)

ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 
 
ใน 8 จังหวัดภาคเหนือจะใช้ LCDIP ส่วนระดับประเทศใช้ TCDIP ในเด็กกลุ่มเสี่ยง
USERNAME
PASSWORD
ลืมรหัสผ่าน
วีดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม
 
จำนวนผู้เข้าใช้งาน